Welcome to The Crossword Solver (2024)

Crossword clues for ‘CHALLENGE’

ClueAnswer
Demanding contest (9)CHALLENGE
Defy; confront (9)
Difficult task (9)
Dare; defy (9)

het woord uitdaging zal u helpen om uw kruiswoordraadsel vandaag af te maken. We hebben de Synoniemen In lengtevolgorde gerangschikt zodat ze gemakkelijker te vinden zijn.

3 letter woorden

VRAGEN – PROBEREN – VIE – OORLOG

4 letter woorden

BALK – RUNDVLEES – OPROEP – GAAN – DURVEN – DASH – DEFI – DEFY – ONTKENNEN – SCHOTEL – FACE – FOLIE – GAGE – HUILT – KICK – GEDWONGEN – AAN – PLAY – QUIZ – RUÏNE – STAM – ROER – NEMEN – TEST – WAKE – WAARSCHUWEN – PRIKKELEN

5 letter woorden

FLAP – BAARD – LOGENSTRAFFEN – BLAST – DAPPERE – CLAIM – KRUIS – BEZWAAR – TWIJFEL – ONTSNAPPEN – EXACT – FRONT – HANDSCHOEN – MAART – OM – QUALM – QUERY – RALLY – REBEL – WEERLEGGEN – RIVAAL – ROUSE – SCHROEF – ZITTEN – ZITTEN-IN – SPIKE – VERWENNEN – STAND – STOMP – TRIAL – BOOS – WAKEN

6 letter woorden

AANKLAMPEN – WEK – VRAGEN – VRAGEN – AANVAL – ONTWAKEN – BAFFLE – SCHERTS – BEDELAAR – REP – BOGGLE – BORST – KARTEL – HUILEN – NEDERLAAG – VRAAG – ONTKENNING – PERSEN – GOK – HOL – LEGGEN – BETWISTEN – STREEPJE – UITNODIGEN – JOCKEY – KINDLE – ONTKENNEN – OBJECT – TEGEN – OPPUGN – OUTVIE – PIKET – AFWIJZING – WEIGEREN – RELUCT – OPSTAND – SCOTCH – KRIJSEN – STRIKE – STREVEN – ROEPEN – PAKKEN – te DWARSBOMEN – WAR CRY

7 brief woorden

BELEDIGING – BOYCOT – BRENGEN – BOKKEN – OPROEP – OPROEP – BELLEN – CONCURREREN – WEDSTRIJD – TEGEN – VERNIETIGEN – GESCHIL – VERSTOREN – KRITIEK – NADOEN – FACE – FLUMMOX – GAINSAY – GANTLET – IMPEACH – MISGIVE – NONPLUS – ORDER-UP – OUTDARE – PLEXIGLAS – HEDEN – doen ALSOF – PROBING – PROBLEEM – PROTEST – LOKKEN – POMPEN – HET – WEIGERING – AFSTOTEN – EISEN – GEWETENSBEZWAREN te ZOEKEN op – VRAGEN – de DAGVAARDING – VERDACHTE – TEACH IN – TEACH-IN – VENTURE – VIE MET

8 letter woorden

BEROEP TE BEWEREN – KLAGEN – PERK – CONFRONTEREN – de OVERSTEEK – VERZET – DEMURRAL – DEMURRER – WIJZEN – WANTROUWEN – OVERWEGEN – STRENGE – FACE-DOWN – FACE UP-TO – FACE MET – RONDE – KOP IN DE WIND – WANTROUWEN – NEGATIE – OBJECT – TEGENGESTELDE – OPPOSURE – OPVRAGEN – VRAAG – QUIZZEN – REACTIE – WEERLEGGING – SABOTAGE – STRIJD – TRAVERSE – OORLOG WHOOP

9 letter woorden

BATTLE CRY – TWIJFELACHTIG – CHANTAGE – UITDAGING – SCHAAKMAT – OPROERING VOOR het indienen van een KLACHT – EISEN – DISCOMFIT – ONTMOETING – UITZONDERING – FRUSTREREN – KLACHT – VRAGEN – LAY – VOOR-de- OORLOG OP OORLOG OP BEZWAAR – KOPPIGHEID – MEEDEED – POSTULAAT – AANWEZIG TE – doen ALSOF – REBEL YELL – REBUTMENT – AFWIJZING – RENITENCE – RENITENCY – AFSTOTING – SET – VOOR-de- SHOW VECHT – RUIK EEN RAT – STAND-UP-TO – STARE-DOWN – STONEWALL – TRAVERSAL – ULTIMATUM – WEERSTAAN

10 letter woorden

TWIJFELACHTIG – OMZEILEN – TWIST – TEGENSPRAAK – CONTROVERT – TEGEN – de OORLOG te VERKLAREN – MOEITE – DISCONCERT – DOUBLE DARE – DOUBLE DARE – IMPUGNMENT – TOEREKENING – AANDRINGEN – UITNODIGING – AANSPRAAK TE – STAAN – AAN-HOOFD-OP – NEGATIVISME – OPPOSITIE – RAISE HUILEN – met TEGENZIN – AFWERING – REPELLENCY – WEERSTAND – STAND OP de BAAI

11 letter woorden

WAKKER TWIJFEL – ZIJN VERLEGEN – SCEPTISCH – ONZEKER – BOD DEFIANCE – BOD TE BESTRIJDEN – BRENGEN – VOOR-DE- CATECHIZING – CONCURREREN MET – COMPUNCTION – KAMPEN MET – COUNTERMAND – COUNTERWORK – DEMONSTREREN – ONDERZOEK – EXPOSTULATE – de HELFT van GELOVEN – IMPUGNATION – KICK TEGEN – EEN-VRAAG – OPPUGNATION – PLAATS – VOOR-de- PROVOCATIE – VRAGEN – REMONSTRATE – VORDERING – STIMULATIE

12 letter woorden

WORDEN in STRIJD TE – BRENGEN – te CONFRONTEREN MET – CROSSCURRENT – DISSENTIENCE – GAGE VAN de STRIJD – AAN RECHT – het PLAATSEN van EEN BESTELLING – PROTESTATION – RECALCITRATE – REMONSTRANCE – ONDERSTROOM – te WEERSTAAN

13 letter woorden

CATECHIZATION – CONFRONTATIE – TEGENSTELLING – STRIJD – CONTRAVERSION – TEGENACTIE – ROEP het UIT TEGEN de – DEMONSTRATIE – VOER EEN PROTEST – EXPOSTULATION – ONWILLIGHEID – VERHOOR – RECALCITRANCE – RECALCITRANCY – REMONSTRATION – IN DE WEG STAAN – trachten

14 letter woorden

OPROEP IN VRAAG – KLAGEN LUID – CONTRAPOSITION – COUNTERWORKING – DISCOUNTENANCE – INTERPELLATIE – KLOP DE BLOKKEN – NONCOOPERATION – VERHOGEN van EEN VRAAG – RECALCITRATION – VERVORMING – SCREAM DEFIANCE – SOCRATISCHE METHODE – TEGEN – TEST op elkaar WERPEN TWIJFEL OP

15 brief woorden

BIEDEN WEERSTAND – OPEN VIJANDELIJKHEDEN – DRUK op BEZWAAR – STAANDE TEGEN – STAAT EEN KLACHTEN – distantieer

16 letter woorden

OPROEP IN VRAAG – VERKLARING VAN OORLOG – HAVEN VERMOEDENS HEBBEN RESERVERINGEN – PROBLEEM EEN ULTIMATUM – OP AANVRAAG – BEHANDELING MET RESERVE – YELL BLOEDIGE MOORD

17 brief woorden

– VECHT-REACTIE – GEWELDLOZE PROTEST – PASSIEVE WEERSTAND – ONWIL

18 letter woorden

CATECHETISCHE METHODE – DEMONSTREREN TEGEN – klachtencommissie – VERONTWAARDIGING VERGADERING

19 letter woorden

GREET MET de nodige SCEPSIS

20 letter woorden

het IN VRAAG – Protestdemonstratie – neem met een korreltje zout

definitie van uitdaging

  • maak formeel bezwaar in een rechtbank
  • vraag om identificatie; “de illegale immigrant werd aangevochten door de border guard”
  • geef een uitdaging aan; “Fischer daagde Spassky uit tot een match”
  • neem een uitzondering op; “ze daagde zijn claims uit”
  • een eis van een wachtpost voor een wachtwoord of identificatie
  • en een verklaring eisen; “his challenge of the assumption that Japan is still our enemy “
  • een formeel bezwaar tegen de selectie van een bepaalde persoon als jurylid
  • een oproep om deel te nemen aan een wedstrijd of strijd
  • een veeleisende of stimulerende situatie;” ze reageerden irrationeel op de uitdaging van de Russische macht ”

Bedankt voor het bezoeken van de Kruiswoordoplosser.

we hebben alle aanwijzingen uit onze database weergegeven die overeenkomen met uw zoekopdracht. Er zal ook een lijst met synoniemen voor uw antwoord. De Synoniemen zijn gerangschikt afhankelijk van het aantal charachters zodat ze gemakkelijk te vinden zijn.

als een bepaald antwoord vandaag de dag veel interesse wekt op de site, kan het Oranje worden gemarkeerd.

als uw woord anagrammen heeft, zullen ze ook worden weergegeven samen met een definitie voor het woord als we er een hebben.

We hopen dat u de site nuttig vindt.

Regards, The Crossword Solver Team

Welcome to The Crossword Solver (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5662

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.